خطر انقراض

با سلام و شب به خیر

کرگدن سیاه در افریقازندگی می کند و از شاخ و برگ گیاهان تغذیه می نمایند.سالیان دراز، کرگدن هارابرای شاخشان که درساختن داروهای سنتی به کارمی رود،شکار کرده اند؛ولی امروزه شکار کرگدن برخلاف قانون است. !راستی میدانستیدشاخ کرگدن ازمو است!وقت تمام

نوعی مرغ دریایی به نام آک بزرگ ، امروزه منقرض شده است.  عینک

/ 0 نظر / 23 بازدید