بسمه تعالی

با سلام و عصر به خیر

آیا می دانستید وال بزرگترین حیوان دنیاست و حدود 190 تن وزن دارد؟

این درحالی است که فیل بزرگ ترین حیوان خشکی است و وزن فیل نر بالغ  به 8 تن می رسد.