با سلام مجدد

همه میدانیدکه ورزش برای سلامتی مفیداست .

ولی بعضیها ورزش نمی کنند ، میتوانید بگویید چرا؟ شیطان