به نام خدا

با سلام و شب به خیر

آیا می دانستید که در  زمان مارگزیدگی اندامها توسط مار زنگی باید چه کار کرد؟

ابتدا باید بالاتر از محل مارگزیدگی را با طناب یا پارچه محکم بست ، اندام را به سمت پایین آویزان نمود ، از بریدن و مکیدن محل مارگزیدگی خودداری کنید. یول